slider3 slider3 http://backi.yoctonab.com/lien-he
slide6 slide6
banner 3 banner 3
đfff đfff
long haul long haul
salan salan
Trang chủ icon Sản phẩm dịch vụ

Bắc Kỳ là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện phát triển mạng lưới logictics với chất lượng cao tại Việt Nam, cungc ấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm Kho, vận tải đường bộ, Dịch vụ khai báo Hải Quan, Bãi container, cảng sông và vận tải container đường sông theo mô hình “ Siêu thị logistics”. .

87 xe kéo và
160 romooc
72,000 m2
kho
40,000m2
bãi container
25,000 m2
cảng sông
Giấy phép
vận hành cảng cạn
Hơn 200
nhân viên